Referat generalforsamling 2022

den fynske sorggruppe
for børn og unge

Referat fra generalforsamling den 21. april 2022 i Thomas Kingos Kirke.
Til stede: Bestyrelsen, Inger Hjuler Bergeon, Terese Jensen og Jørn Aarup-Kristensen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Jørn Aarup-Kristensen blev valgt som dirigent og Birgit Petersen som referent.
Ad 2. Bestyrelsens beretning.
Den 9. juni 2021 afholdt vi ordinær generalforsamling. Desværre med så få deltagere, at det ikke
lykkes at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at sikre at den
blev fuldtallig. I september 2021 blev der derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor
Kim og Birgit blev valgt. Bestyrelsen var herefter fuldtallig og det videre arbejde kunne sættes i
gang.
Henover sommeren måtte vi kontakte alle på venteliste med den sørgelige besked om at der ikke
kunne etableres nye sorggrupper på daværende tidspunkt, på grund af manglende økonomi.
Det første arbejde i den nye bestyrelse handlede om, at få alle formelle ting omkring bank,
revision, CVR, NemID og kontokort mv. på plads, et mægtigt bureaukrati. Efter et stort arbejde og
Jørgens utallige besøg i banken kom der styr på tingene.
I sensommeren blev alle menighedsråd på Fyn og Øerne kontaktet, hvor vi orienterede om
foreningens trængte økonomi og dermed manglende økonomi til at hjælpe de børn og unge der
har brug for os. Nogle menighedsråd gen- eller nytegnede et medlemskab. Desværre var det for få
i forhold til hvad vi kunne ønske os. Vi håber at menighedsrådene over tid får øjnene op for vores
tilbud og beslutter sig for at støtte os permanent.
Henover efteråret modtog vi flere donationer: Fra Odd Fellow Logens humanitære fornd, Lions i
Bogense, Odense Børnehospitals fond og Søsterloge nr. 3 Freja. Valgmenighedskirken holdt
julemarked og donerede overskuddet til os.
Donationerne betød, at vi i midten af november kunne se, at midlerne rakte til to grupper, en for
de mindre børn ca. 10-14 år og en for unge ca. 15-17 år. Etableringen af de to grupper kunne
imidlertid kun lade sig gøre fordi der blev lavet en speciel aftale om aflønning, som i princippet var
ca det halve af det sædvanlige. De to nye aspiranter som gruppelederne havde fundet, var
indforstået med vilkårerne og indgår nu i afviklingen af forløbene.
På grund af COVID-19 var det ikke muligt at starte forløbene op i Thomas Kingos Kirke, disse fandt
derfor sted dels i Agedrup Kirke og dels i Valgmenighedskirken. Afskaffelsen af restriktionerne har
dog betydet, at de fleste mødegange igen har været i Thomas Kingos Kirke.
Der er lavet et indstik til vores folder, som gruppelederne udleverer til forældrene. Dette fortæller
lidt mere om foreningens arbejde og organisering, hvilket gerne skulle give forældrene en
forståelse for hvor deres børn har gået i sorggruppe. Ann har ligeledes været til fælles

forældremøde for begge grupper og fortalt om bestyrelsens arbejde og gruppeledernes erfaring
og uddannelse.
Besøg hos Lions i Bogense, som efterfølgende medførte en donation på 15.000 kr. Næste aftaler er
med Hospice Sydfyn og et torsdagsarrangement i Domkirken.
Jeppe Sand gav omkring årsskiftet interview til Fyens Stiftstidende hvor han også nævnte sit
arbejde for sorggruppen. Startede herudover en indsamling på facebook, hvilket gav ca. 5.000 kr. i
støtte.
Den 3. maj i år er der planlagt et fællesmøde mellem gruppeledere, ambassadører og bestyrelse.
Aftenen skal bruges til at ideudvikle, både i forhold til fundraising og kendskab. Resultatet heraf vil
blive beskrevet i en hilsen til medlemmerne umiddelbart før sommerferien.
Under punktet regnskab skal vi drøfte den fremtidige revision af vores regnskab.
Kim har fået til opgave at søge fonde. Foreløbig er det blevet til: Soroptimisternes præsident,
Danske Bank, Aase og Ejner Danielsens Fond, G.E.C Gads Fond og Salling.
Desværre har vi den udfordring, at en del fonde ikke giver til lønudgifter, hvilket også gør, at vi ikke
kan komme i betragtning til kommunale midler.
Vores evige balance er at have penge til den næste gruppe og børn på venteliste. Ingen penge kan
vi ikke tilbyde forløb – ingen børn kan vi ikke søge midler.
På nuværende tidspunkt har vi omkring 10 børn og unge på venteliste.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. På grund af alderssammensætningen af
bestyrelsen skal vi i det kommende år finde yngre bestyrelsesmedlemmer.
Afsluttede beretningen med stolthed over hvad vi formår sammen, men også smerteligt bevidst
om de kroniske udfordringer vi har med at finansiere aktiviteterne og håbede at det kommende år
bliver markant bedre.
Herefter orienterede Inger og Terese om deres gruppe, som består af 4 unge drenge mellem 13 og
18 år.
De mødes 10 gange og havde 7. gang i dag (den 21. april).
Der er nogle traumatiske oplevelser blandt drengene, så det er godt at der kun er 4, da de skal
have tid og en stor fordel, at der ved et tilfælde ikke er piger med i gruppen, da drengene ikke
“skal vise noget” eller præstere, men blot skal være dem selv.
Der er god forældrekontakt og meget anerkendelse derfra.
Gruppen afslutter forløbet sidst i maj.
Inger har haft en del rådgivning i forbindelse med telefonvagten.
Ina og Anna havde fremsendt en skriftlig orientering om børnegruppen, som startede den 19.
januar og afsluttede forløbet efter 8 gange den 19. april.
Det har været en lidt delt børnegruppe med drenge der har haft svært ved at koncentrere sig om
samtalen og stille koncentrerede piger som var dygtige til samtale. Gruppen har derfor været
opdelt for at imødekomme både drenge og piger, men begyndt og sluttet samlet.
Forældrene har haft megen glæde af at mødes mens børnene var i gruppe. Ina og Anna har
afholdt et forældremøde alene for børnegruppens forældre.

Terese orienterede om forældremødet for begge gruppers forældre, hvor der var god opbakning
til forløbene og ros til gruppelederne.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt og orienteringen fra gruppelederne taget til
efterretning.
Ad 3. Regnskab og budget.
Kim orienterede om regnskabet.
Ved udgangen af 2021 var der en egenkapital på ca. 80.000 kr. Denne er nu opbrugt på de to
igangværende grupper.
Såfremt der ikke kan skaffes midler må konsekvensen være, at der lukkes.
Tidligere havde vi penge nok, men ingen børn. Nu har vi børn, men ingen penge.
Konklusion på regnskabet: Der må ikke sættes flere grupper i gang før der er penge til det.
I forhold til den fremtidige revision, stilles der fremover yderligere skærpede krav og dermed en
forøgelse af udgiften. Vi kan imidlertid “klare os” med en såkaldt udvidet gennemgang, hvilket
generalforsamlingen beslutter at vi gør.
Regnskabet blev godkendt.
På grund af den økonomiske situation, kan der ikke udarbejdes et budget, hvilket blev taget til
efterretning af generalforsamlingen.
Ad 4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent.
Fastsættes uændret.
Ad 6. Valg af bestyrelse.
Ann og Conny var begge på valg og blev valgt for en 2-årig periode.
Der kunne ikke vælges nogle suppleanter. Der er muligvis emner blandt forældrene.
Ad 7. Valg af statsautoriseret revisor.
BDO blev genvalgt.
Ad 8. Eventuelt.
Intet.

Jørn Aarup-Kristensen Birgit Petersen
Dirigent Referent