Referat generalforsamling 2021

Den fynske sorggruppe for børn og unge

Bestyrelsen i Børn og Unge i Sorg på Fyn har holdt generalforsamling den 9. juni 2021 kl. 20 i Valgmenighedskirken, 5000 Odense C.

Indkaldelsen er sket i henhold til vedtægternes § 4 med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

Referat af den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Jørn Aarup-Kristensen enstemmigt valgt.
  1. Ann Roiy Delman enstemmigt valgt.
 2. Bestyrelsens beretning
  1. Ekstraordinært år. Corona. Sygdom hos formanden.
  1. Børnegrupperne gennemført.
  1. Hvilke donationer har vi fået.
  1. Møde med ansatte.
  1. Børnegrupperne. Samtaler med alle på ventelisten i juni 2020. Delt i to grupper de 10-13 årige og de 14-18 årige. Ina og Jesper har kørt med en ungegruppe – begyndt i oktober. Mia og Inger har kørt en gruppe med piger med de 10-13 årige, som er afsluttet i dag d. 9. juni 2021. Mia stopper som terapeut. Jesper stopper også.
  1. Ungegruppen kørt siden oktober – sendt hjem pga. Corona. Siden januar afholdt digitale møder. Har været en succes. Gruppen afsluttet for nylig. Enkelte har haft samtaler med Jesper (uddannet psykolog).

Eksempel på at forældrene (og de ansatte) til et forældremøde har hjulpet en mor (og en hel familie) med alvorlige udfordringer.

Lang venteliste – nok børn til to fyldte grupper.

 • Beretningen godkendt.

Fremtiden for ventelisten: børnegruppen skal have prioritet (Ina driver med den gruppe sammen med to psykologistuderende), når der er midler til det. Ambitionen er at gå i gang med en ny gruppe efter efterårsferien. Familierne får besked inden sommerferien om en tidsplanen.

Jesper vil gerne supervisere de to unge studerende.

Terapeuterne har besluttet, at der er brug for en lille pause – herunder en afklaring af finansieringen af de kommende grupper. Der er både arbejdet med børnene, rekrutteringen af nye medlemmer til bestyrelsen, nye medarbejdere og de økonomiske udfordringer har krævet kræfter.

 1. Regnskab og budget
 2. Regnskab – årets resultat er et minus på 217.000 kr.
 3. Vi har ansøgninger ude til en række fonde. Odd Fellow Logens humanitære fond. Augustinusfonden. Odense Børnehospitals fond. Modtaget 20.000 kr. Ludvigsens legat – søgt 40.000 kr. Vera og Otto Mertz fond – afslag. Flere afklaringer omkring oktober.
 4. Egenkapitalen er nede på 41.000 kr. Men der er en post til skyldige lønninger.
 5. Drøftelse af ansøgninger og indsats for menighedsrådene. Kontakt til menighedsrådsforeningen på Fyn.
 6. Kan vi gå til medierne? Er der en historie? Nedlukningen ifm. Corona har medført manglende donationer – men vi har en stor venteliste. Conny tager kontakt til Fyens og P4 Fyn.
 7. Terapeuterne laver et udkast til tekst til familierne ift. venteliste. Bestyrelsen er afsender.
 8. Vinklen skal være, at vi har mange børn på venteliste, og at Corona har medført øget behov.
 9. Beretningen godkendt. Den fortsatte drift drøftet. Aftalt indsatser ift. henvendelse til medier og brev til familierne på ventelisten.
 10. Regnskabet er godkendt.
 11. Der forelå ikke budget ved generalforsamingen, da bestyrelsen har svært ved at sige noget om de forventede indtægter.
 12. Dirigenten opfordrer til, at bestyrelsen sikrer, at de skyldige lønbeløb udbetales.
 13. Indkomne forslag: Ikke nogen.
 • Fastsættelse af kontingent
  • Kontingenterne på 100 kr. pr. år pr. person og 1000 kr. pr. menighedsråd fortsætter uændret i 2021.
 • Valg af bestyrelse

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Jørgen Findsen modtager genvalg.

Medarbejdersiden deltager skiftevis i bestyrelsesmøderne.

Ann Roiy Delman fortsætter.

Bestyrelsen går i tænkeboks ift. medlemmer med tid og kompetencer til et konkret virke i bestyrelsen.

De vakante pladser i bestyrelsen søges udfyldt ved personlig henvendelse til mulige kandidater.

7. Valg af suppleanter.

Conny Troest valgt – og indtræder i bestyrelsen.

Der er to vakante poster som suppleanter.

8. Valg af statsautoriseret revisor

BDO genvalgt