Referat generalforsamling 2019

Foreningen ’Den fynske sorggruppe for børn og unge’ har d. 24. april 2019 holdt generalforsamling i Thomas Kingo Kirken, Bülowsvej, 5230 Odense M.

Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes § 4 med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

Referat af den ordinære generalforsamling:

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Jørn Aarup-Kristensen enstemmigt valgt.
  1. Ann Roiy Delman enstemmigt valgt.
 • Bestyrelsens beretning
  • Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Følgende skal fremhæves fra årets aktiviteter:
   • Blevet kendt gennem Frivilligcentrene i Odense, Nyborg og Svendborg. Vi deltager i relevante arrangementer i regi af disse centre.
   • Arbejde med den nye persondataforordning. Vi gemmer ikke personfølsomme oplysninger.
   • Vi har fået en ny hjemmeside – forenklet og med den korrekte adresse www.busf.dk.
   • Nye terapeuter – fire som har deltaget i forløb med hhv. Inger og Lene. Bestyrelsen skal ha’ ansættelsessamtaler inden sommerferien.
   • Vi kan gennemføre 2 forløb om året med den nuværende økonomi.
   • Flere ansøgninger ude. Bl.a. til den humanitære fond i logen og Odense Børnehospitals fond. Vi har modtaget donationer fra Inner Wheel, Søsterlogen Freja og Soroptimisterne.
   • Vi er i gang med at etablere en kontakt til Børn, Unge og Sorg.
   • Vi har ikke fået brugt vores ambassadører i det omfang vi gerne ville – Anette bor på Sjælland, Jeppe og Peter har travlt.
   • Aktuel gruppe med 12 børn – 10-14 årige.
   • Gruppe afviklet i 2018 – med en stor gruppe. Positiv respons

Man kender tilbudet fra læge, sundhedsplejerske og skole.

Ida skriver speciale om effekten af samtalegrupper for børn i sorg – og har optaget enkelte samtaler.

Forslag – bestyrelsen kunne godt ha’ et systematisk tilbageløb på hvor deltagerne har lært os at kende.

Referat fra sorggruppen i efteråret 2018 med Lene m.fl.  er vedlagt som bilag.

Ny supervisor valgt fordi nye medarbejdere er kommet til.

Generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.

 • Regnskab og budget
  • Kasseren (Flemming) gennemgik regnskabet for 2018. Der er aktuelt overskud.
   • Regnskabet for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen.
  • Budgettet for 2019 blev gennemgået. Godkendt med enkelte bemærkninger.

Vi betaler fremover det, vi er skyldige ved regnskabårets udgang – for at have et bedre overblik over økonomien. Bestyrelsen må sandsynligvis derfor revidere budgettet efter sommerferien.

Opmærksomhed på at vi fremover får koordineret mellem gruppestart og kasserer – således at der er sikkerhed for, at vi kan afholde lønudgiften til terapeuterne ved afslutningen på et forløb.

                   Generalforsamlingen godkender budgettet med de faldne bemærkninger.

 • Indkomne forslag
  • Ingen forslag indkommet.
 • Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent fastholdes på det nuværende niveau – 100 kr. for et personligt medlemskab og 1000 kr. for et institutionsmedlemskab.
 • Valg af bestyrelse
  • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
  • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
  • På valg er Lene Bischoff-Mikkelsen, Jørgen Findsen og Ole Nielsen. Lene Bischoff-Mikkelsen ønsker ikke genvalg.

Jørgen Findsen, Ole Nielsen og Mia Maria Strandby Madsen

 • 2 suppleanter  vælges hvert år.

Conny Troest-Larsen og Lene Bischoff-Mikkelsen valgt som suppleanter.

 • Valg af statsautoriseret revisor.

Drøftede muligheden for en anden løsning – da BDO er forholdsvis dyr. I forskellige sammenhænge er der krav om at det er en statsautoriseret revisor, der godkender foreningens regnskab.

 • Eventuelt.
  • Conny foreslår, at vi sender opkrævninger ud – og et venligt brev om medlemskab af foreningen.
  • Vi har modtaget donationer til ture til børnene. Hvordan kan de midler anvendes? Drøftedes kort.

Tak til deltagerne for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne

Ann Roiy Delman

Referatet underskrevet af

__________________________                       _________________________

Ordstyrer Jørn Aarup-Kristensen                      Ole Nielsen – formand

__________________________                       _________________________

Flemming Petersen – kasserer                           Jørgen Findsen

___________________________                     _________________________

Ann Roiy Delman – sekretær                            Mia Maria Strandby Madsen