Referat fra generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 3. april 2018, referat

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent

Jørn Aarup Kristensen valgt til dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Ann Roiy Delman valgt til referent.

  1. Bestyrelsens beretning

Nyt medlem af bestyrelsen overtog arbejdet med IT og vores entré på de sociale medier. Vi er nu på facebook.

Arrangement i Magasinet i november – velbesøgt og med underskud. Jeppe (ambassadør) var konferencier og gjorde det godt.

Vi kan nu modtage betaling via mobile pay. Det krævede en vedholdende indsats.

Modtog store og små gaver – samlet set har vi modtaget ca. 100.000 kr. i donationer i 2017.

Vi har ansat fire aspiranter, som følger hhv. Inger og Lene som gruppeledere.

Foreningen har deltaget i arrangementer under frivilligcentret Odense samt Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Velkommen til ny ambassadør – Peter Thor Andersen fra Øhavsmuseet, Faaborg,

Supplerende beretning fra gruppelederne:

Vi har afviklet 1½-gruppe i 2017.

Vagttelefonen passes på skift af gruppelederne. Forsamtaler med de børn og unge vi har mulighed for at give et tilbud. Nogle af samtalerne udvikler sig til samtaler af mere rådgivende karakter, hvor det drøftes om tilbudet er det rette eller om der skal overvejes anden hjælp. Grupperne samles efter 8-10 måneder – det profiterer de unge godt af.

Et vellykket gruppeforløb med gode tilbagemeldinger fra forældre/pårørende. De unge mennesker udvikler nye mestringsstrategier. Og vender tilbage til hverdagen med nye redskaber.

Undervejs holdes der to forældremøder, hvor der orienteres om, det der fylder i gruppen – i anonymiseret form.

12 børn i den nuværende gruppe med Inger og to aspiranter til gruppelederopgaven. Der er børn fra hele Fyn. Der er supervision til alle gruppelederne.

Ved årets udgang beslutter bestyrelsen, hvordan den fremtidige bemanding ser ud.

Vi har fået nogle børn som ikke længere kan tilbud i regi af Kræftens Bekæmpelse.

Bestyrelsens beretning er taget til efterretning.

  1. Regnskab og budget

Årets resultat er et mindre underskud på knap 5000 kr.

Aktiver/passiver for 263.649 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Budget for 2018 fremlagt. Forventet underskud – men indtægter fra fonde er allerede større end budgetteret.

Dirigenten konstaterede, at der var tale om et konservativt budget.

Budgettet godkendtes af generalforsamlingen.

  1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

  1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. Forslaget vedtaget.

  1. Valg af bestyrelse

Leif Frydenlund modtager ikke genvalg. Ann Roiy Delman modtager genvalg som sekretær.

Flemming Petersen foreslås valgt til kasserer. Flemming præsenterede sig selv kort.

Flemming Petersen og Ann Roiy Delman valgt til bestyrelsen.

Conny Troest og Mia Madsen (suppleant for gruppelederen i bestyrelsen) valgt som suppleanter.

  1. Valg af statsautoriseret revisor

BDO genvalgt.

  1. Eventuelt

Tak til Leif Vesterlund for arbejdet i bestyrelsen. Leif fik et stort bifald.

Tak til dirigenten.

Tak for en god generalforsamling.

Venlige hilsner

Ann Roiy Delman