Generalforsamling 2017 – Referat

Referat af generalforsamling i ’den fynske sorggruppe for børn og unge’. Generalforsamlingen blev afholdt d. 4. april 2017.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

Jørn Aarup Kristensen valgt som dirigent. Ann Roiy Delman valgt som referent.

Dirigenten konstatererede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Formanden afgav beretning. Hovedpunkterne i denne var:

Ny brochure, nyt logo, nyt foreningsnavn, ny bank, ny web-adresse, donationer, vedtægtsændringer og sorggrupper for voksne, nomineret til bland dig-prisen i regi af Fyens Stiftstidende.

Formanden sluttede beretningen af  med at takke for samarbejdet med bestyrelsen og gruppelederne.

Gruppeleder Bo Berg aflagde beretning for hhv. en børnegruppe afsluttet i oktober 2016 og en ungegruppe afsluttet i januar 2017.

Børnene har arbejdet med at lære at regulere følelser – herunder vrede. Der er også arbejdet med den ensomhedsfølelse, som fylder meget hos mange børn, der har mistet. De finder en styrke i fællesskabet i gruppen – og finder sammen om udvalgte interesser.

Derudover fylder en usikker identitetsoplevelse og kravet om præstation meget. Mange børn er udfordret på deres koncentration og selvværd. Der arbejdes meget med at bevare nærheden til den afdøde.

Der udtrykkes stor taknemmelig fra forældrenes side med indsatsen fra gruppelederne. Forældrene oplever ofte, at børnenes trivsel i løbet af et forløb forbedres.

Pkt. 3 Regnskab og budget

Der er en blank påtegning på regnskabet. Konklusionen er, at der er styr på økonomien – jf. ordlyden i det fremlagte regnskab s. 3.

Budget for 2017 godkendt. Der er budgetteret med et underskud på 98.000 kr. Men heldigvis er der egenkapital i foreningen til at dække dette.

Pkt. 4 Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent.

Nuværende kontingent er på 100 kr. pr. år for personligt medlemskab og 1000 kr. for foreningsmedlemskab eller menighedsråd.

Kontingentet fortsætter uændret.

Pkt. 6 Valg af bestyrelse

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. På valg er:

Ole Nielsen (formand), som modtager genvalg. Marianne Schroll genopstiller ikke. Lene Bischoff-Mikkelsen som modtager genvalg.

Jørgen Findsen, Ole Nielsen og Lene Bischoff-Mikkelsen blev valgt til bestyrelsen.

2 suppleanter vælges hvert år.

Nuværende suppleanter er: Conny Troest-Larsen og Kathrine Sørensen.

Conny Troest-Larsen og Kathrine Sørensen er genvalgt.

Pkt. 7 Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår at, nuværende BDO foreslås genvalgt.

BDO blev genvalgt.

8 Eventuelt

Børn til en kommende gruppe. Der er aktuelt 4 børn, som venter på at komme i gang med et forløb. Der har været holdt 9-10 samtaler. Men vurderingen er, at en række af børnene ikke vil profitere af tilbuddet.

Der sendes mail til skolernes hovedpostkasser i meget nær fremtid.

Vi drøftede, hvordan vi kunne få flere medlemmer i foreningen.

Der var et forslag om at sende et brev til alle præster på Fyn. Det kan overvejes om biskoppen kan medsende sin anbefaling –  Tine Lindhardt har for et par år siden deltaget i jubilæet i Pårup Sogn, hvor alle de indsamlede midler tilfaldt sorggruppen.