Generalforsamling 2016 – Referat

Børn og Unge i Sorg på Fyn

Bestyrelsen i Børn og Unge i Sorg på Fyn har holdt generalforsamling den 12. april 2016 kl. 19 i Thomas Kingo Kirken, Bülowsvej, 5230 Odense M.

Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes § 4 med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

Referat af den ordinære generalforsamling:

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Jørn Aarup-Kristensen enstemmigt valgt.
  2. Ann Roiy Delman enstemmigt valgt.
 2. Bestyrelsens beretning
  1. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Følgende skal fremhæves fra årets aktiviteter:
   1. Vigtige donationer: Otto og Vera Mertz fond, loge 36, Odense Børnehospitals Fond. Eleverne på Marie Jørgensens skole lavede indsamling.
   2. Samarbejdsrelationer – med Palliativt team Fyn, Frivilligcentret Odense, foreningens ambassadør Jeppe Sand (herunder indsamling på Brandts)
 • PR arbejde – nyhedsbrev, omtale i aviser, pjecer udsendt, arrangement med Odense Teater i forbindelse med forestillingen ’Brødrene Løvehjerte’.
 1. Logo og ny web-adresse (busf.dk).
 2. Drøftelse af tilstedeværelse på de sociale medier
 3. En samtalegruppe afsluttet, en gruppe netop igangsat (med et par unge)
 • Inger afrapporterede fra den senest afviklede samtalegruppe – se vedlagte bilag. Orientering om tilbud til sorggruppe for voksne med hjemmeboende børn.
 1. Beretningen godkendt.
 1. Regnskab og budget
  1. Regnskab: Kasseren gennemgik regnskabet, som forelå revideret. Vi drøftede om baggrunden for, at menighedsrådene i mindre grad betaler til foreningen. Forskellige forslag til indsatser drøftet. Bestyrelsen drøfter forslagene.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. Budget: Der er fire ansøgninger ude (Lions, Energi Fyn, PUF-midler via Social- og integrationsministeriet samt Odd Fellow logen.)

Budgettet for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslå ændring af vedtægternes § 3
  1. Se vedlagte bilag. Forslaget justeres således, så vi sletter den del af sætningen omkring restance. De reviderede vedtægter offentliggøres på hjemmesiden.
 2. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet på 100 kr. pr. år fortsætter uændret i 2016.
 3. Valg af bestyrelse

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

På valg er sekretær Ann Roiy Delman og kasserer Leif Frydenlund:

Begge modtager genvalg.

Ann Roiy Delman og Leif Frydenlund genvalgt.

2 suppleanter vælges hvert år.

Conny Troest-Larsen valgt og Kathrine Sørensen er genvalgt.

 1. Valg af statsautoriseret revisor

BDO genvalgt.

 1. Eventuelt

Henrik Schroll er tilknyttet foreningen som IT-specialist.

Bestyrelsen trækker også i det kommende års arbejde på de ressourcer, der måtte være interesseret i at bidrage til foreningens formål.

Tak til deltagerne.

På bestyrelsens vegne

Ann Roiy Delman